Dokumenty do pobrania - Powiatowy Urząd Pracy w Zawierciu


Zawartość stron

 
logo RPO WSL

Z końcem lutego 2019 r. Powiatowy Urząd Pracy w Zawierciu uruchomił procedurę dotyczącą wdrożenia projektu „Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zawierciu (IV)" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Uczestnikami projekty mogą być osoby w wieku 30+ (tj. od dnia 30 urodzin),  bezrobotne, należące co najmniej do jednej z poniższych grup:
- osoby powyżej 50 roku życia;
- kobiety;
- osoby z niepełnosprawnościami;
- osoby długotrwale bezrobotne ( tj. pozostające bez pracy nieprzerwanie minimum 12 miesięcy );
- osoby o niskich kwalifikacjach ( tj. posiadające  wykształcenie maksymalnie na poziomie szkoły średniej );
- a także bezrobotni mężczyźni (maksymalnie 20% wszystkich uczestników) w wieku 30-49 lat, którzy nie należą do następujących kategorii:
     - osoby z niepełnosprawnościami;
     - osoby długotrwale bezrobotne;
     - osoby o niskich kwalifikacjach;
W przypadku przedmiotowej grupy udzielenie wsparcia ma prowadzić do podwyższenia lub nabycia nowych kwalifikacji czy kompetencji lub utrzymania i formalnego potwierdzenia kwalifikacji lub kompetencji lub do rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej.
PUP w Zawierciu zapewni możliwość skorzystania ze wsparcia byłym uczestnikom/uczestniczkom projektów z zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach celu tematycznego 9 w RPO WSL.


     Ponadto w ramach projektu udzielane jest wsparcie dla pracowników lub osób samozatrudnionym w ramach działań związanych z przeciwdziałaniem skutkom pandemii COVID (370 osób).


W ramach projektu planuje się realizować następujące formy wsparcia dla bezrobotnych:
  • usługi rynku pracy (IPD, pośrednictwo pracy lub poradnictwo zawodowe),
  • staże (maksymalnie 6 miesięcy),
  • jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej (w latach 2021-2022 - 25 000,00 zł),
  • zatrudnienie w ramach wyposażenia/doposażenia stanowiska pracy,
  • szkolenia indywidualne ( latach 2019-2020)
Przewiduje się, iż w ramach niniejszego projektu zaktywizowanych zostanie 418 bezrobotnych kobiet oraz 260 bezrobotnych mężczyzn.

Okres realizacji projektu: 01.01.2019 r. - 31.12.2022 r.

Wartość projektu: 11 254 953,25 zł.


Aktualności dotyczące projektu:
- 05.03.2019 r. Staże dla osób 30+

- 29.05.2019 r. DOTACJE DLA OSÓB 30+ nabór wniosków

- 29.05.2019 r. WYPOSAŻENIE/DOPOSAŻENIE STANOWISKA PRACY DLA OSÓB 30+ nabór wniosków

- 29.05.2019 r.
SZKOLENIA DLA OSÓB 30+ nabór wniosków


- 07.08.2019 r. WYPOSAŻENIE/DOPOSAŻENIE STANOWISKA PRACY DLA OSÓB 30+ nabór wniosków

- 07.08.2019 r. DOTACJA DLA OSÓB 30+ nabór wniosków

- 30.10.2019 r. Zawieszenie naboru wniosków w ramach projektu EFS RPO WSL

- 16.01.2020 r.
Nabór wniosków stażowych

- 03.02.2020 r. Wyposażenie/doposażenie stanowiska pracy - nabór wniosku

- 03.02.2020 r. Dotacje- nabór wniosków

- 12.03.2020 r. Zawieszenie naboru wniosków


- 15.06.2020 r. Wznowienie naboru wniosków

- 22.06.2020 r.
Szkolenia indywidualne - nabór wniosków

- 27.10.2020 r. Zawieszenie naboru wniosków - wyposażenie/doposażenie st. pracy

- 02.11.2020 r. Zawieszenie naborów wniosków

-  02.11.2020 r. Dotacje - zawieszenie naboru wniosków


- 16.02.2021 r. WZNOWIENIE NABORU WNIOSKÓW - wsparcie dla osób 30+

- 11.03.2021 r. STAŻE - wsparcie dla osób powyżej 30 roku życia

- 08.04.2021 r. Zawieszenie naboru wniosków

- 29.04.2021 r. Wznowienie naboru wniosków

- 14.10.2021 Zawieszenie naboru wniosków

- 21.10.2021 Dotacje-zawieszenie naboru wniosków

- 13.01.2022 Staże - wznowienie naboru wniosków

- 16.02.2022 Dotacje/Doposażenia st. pracy - nabór wniosków

- 02.06.2022 TRWA NABÓR WNIOSKÓW - wsparcie dla osób powyżej 30 roku życia

- 18.10.2022 Projekt RPO WSL - zamknięcie naboru wniosków
Załączniki
Doposażenie - Oświadczenie pracodawcy po 24 miesiącach.docx (docx, 22 KB)
plakat RPO WSL 2019-2022.pdf (pdf, 5312 KB)
Rozliczenie kosztów dotyczących wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy w ramach środków RPO 2019.doc (doc, 114 KB)

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę