Dokumenty do pobrania - Powiatowy Urząd Pracy w Zawierciu


Zawartość stron

Zezwolenie na pracę sezonową
Zezwolenie na pracę sezonową może być wydane dla obywateli wszystkich państw spoza Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Zezwolenie wydaje się jeśli cudzoziemiec ma wykonywać pracę w zakresie działalności bezpośrednio związanych z rolnictwem, leśnictwem, łowiectwem, rybactwem  oraz zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi.
Zezwolenie na pracę sezonową wydaje starosta właściwy ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi na okres nie dłuższy niż 9 miesięcy w roku kalendarzowym.
Urząd Pracy w Zawierciu rozpatruje wnioski o wydanie/przedłużenie zezwolenia na pracę sezonową dla:
 • podmiotów zarejestrowanych w KRS mających siedzibę i adres na terenie powiatu zawierciańskiego
 • przedsiębiorców będących osobami  fizycznymi  wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) zamieszkałych na terenie powiatu zawierciańskiego
 • osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników posiadających miejsce zamieszkania na terenie powiatu zawierciańskiego
Zezwolenie na pracę sezonową wydaje się jeśli:
 • cudzoziemiec ma być zatrudniony w celu wykonywania pracy sezonowej
 • wysokość wynagrodzenia, która będzie określona w umowie z cudzoziemcem, nie będzie niższa od wynagrodzenia pracowników wykonujących w tym samym wymiarze czasu pracę porównywalnego rodzaju lub na porównywalnym stanowisku
 • podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi dołączył do wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową informację starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych ( nie dotyczy  obywateli: Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdawii, Federacji Rosyjskiej oraz Ukrainy).
 
Informacja starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych nie jest wymagana, jeżeli pracodawca wnioskuje o zatrudnienie cudzoziemca który:
 • jest obywatelem jednego z państw jak w/w lub
 • w okresie 3 lat poprzedzających złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na pracę ukończył uczelnię z siedzibą na terytorium RP albo innego państwa Europejskiego Obszaru Gospodarczego  lub Konfederacji Szwajcarskiej albo jest uczestnikiem studiów doktoranckich odbywanych w RP albo
 • przez 3 lata poprzedzające złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na pracę przebywał legalnie na terytorium RP a pobyt był nieprzerwany w rozumieniu art. 195 ust. 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013r o cudzoziemcach.
 
W przypadku ubiegania się o zezwolenie na pracę sezonową bądź o jej  przedłużenie trzeba uiścić opłatę w wysokości – 30 zł.
Opłatę można uiścić przez internet, w banku, lub urzędzie pocztowym na rachunek: 02 1600 1462 1016 7904 1000 0003
Powiatowy Urząd Pracy w Zawierciu
Ul. Parkowa 2
42-400 Zawiercie
 
 
Dowód wpłaty winien zawierać:
 • nazwę podmiotu dokonującego wpłaty (pełna nazwa/imię i nazwisko oraz adres siedziby/miejsca zamieszkania pracodawcy
 • przedmiot/tytuł dokonanej wpłaty (wydanie zezwolenia bądź przedłużenia zezwolenia na wykonywanie pracy)
 • dane cudzoziemca (podanie pełnego imienia i nazwiska cudzoziemca, dla którego wystąpiono z wnioskiem o wydanie zezwolenia na wykonywanie pracy).
 
Dokumenty jakie należy złożyć w celu uzyskania zezwolenia na pracę sezonową
 
 1. Wniosek;
 2. Ważny dowód osobisty lub ważny dokument podróży, albo jeżeli takiego dokumentu nie posiada i nie może go uzyskać , inny ważny dokument potwierdzający tożsamość – w przypadku gdy podmiotem powierzającym wykonywanie pracy przez cudzoziemca jest osoba fizyczna;
 3. Kopię wszystkich wypełnionych stron ważnego dokumentu podróży cudzoziemca , którego dotyczy wniosek, a w przypadku gdy cudzoziemiec nie posiada ważnego dokumentu podróży  i nie ma możliwości jego uzyskania  - kopię innego ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość cudzoziemca; w przypadku,  gdy cudzoziemiec nie przebywa na terytorium RP – kopię stron dokumentu podróży z danymi osobowymi cudzoziemca;
 4. Kopię ważnego dokumentu uprawniającego do pobytu uprawniającego do pobytu na terytorium RP – w przypadku gdy cudzoziemiec przebywa na terytorium RP;
 5. Dowód wpłaty;
 6. Dokument sporządzony przez pracodawcę użytkownika potwierdzający uzgodnienie w zakresie skierowania cudzoziemca przez agencję pracy tymczasowej – w przypadku, gdy podmiotem powierzającym pracę jest agencja;
 7. Oryginał informacji starosty, wydanej nie wcześniej niż 180 dni przed dniem złożenia wniosku, a w przypadkach uzasadnionych przez starostę – 90 dni przed dniem złożenia wniosku, jeżeli jest ona wymagana;
 8. Dokumenty potwierdzające spełnienie przez cudzoziemca wymagań stawianych kandydatom przez podmiot powierzający wykonywanie pracy , określonych w informacji starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy – w przypadku gdy informacja starosty była wymagana;
 9. Dokumenty potwierdzające opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne, jeśli były wymagane w związku z wykonywaną  przez cudzoziemca pracą ( tylko jeśli o przedłużenie zezwolenia wnioskuje podmiot, który zatrudniał cudzoziemca na podstawie zezwolenia bezpośrednio przed złożeniem wniosku o przedłużenie) 
 10. oświadczenie o niekaralności pracodawcy w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 88j ust. 1 pkt 3-7 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy  ( załącznik nr 15 do rozporządzenia ws. wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca oraz wpisu oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń )
 11. dokumenty potwierdzające zaistnienie okoliczności, w których nie wymagana jest informacja starosty przy ubieganiu się o zezwolenie na pracę sezonową.
 
Wnioski składane w formie elektronicznej bez kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub zaufanego profilu ePUAP nie będą rozpatrywane. W przypadku braku kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub profilu zaufania ePUAP wniosek należy po wygenerowaniu wydrukować, podpisać odręcznie i dostarczyć do urzędu pracy.
 
 
Wnioskodawca, który złożył niekompletny wniosek, bądź nie przedstawił oryginałów wymaganych dokumentów do wglądu, zostanie wezwany do uzupełnienia tych braków w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 7 dni kalendarzowych. Nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.
 
 
Dokumenty związane z uzyskaniem/przedłużeniem zezwolenia na pracę sezonową podpisuje, składa i odbiera osobiście pracodawca, w przypadku braku możliwości osobistego reprezentowania firmy, czynności tych może dokonać pełnomocnik pracodawcy.
 
Podczas składania/odbioru wniosku/zaświadczenia/decyzji ws. zezwolenia na pracę sezonową, pracodawca przedstawia do wglądu w celu weryfikacji aktualne dokumenty:
 • w przypadku podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą – wpis do KRS/CEIDG lub innego rejestru. W przypadku podmiotów z CEIDG, także dokument potwierdzający posiadanie przez właściciela działalności miejsca zamieszkania na terenie powiatu zawierciańskiego
 • w przypadku osób prowadzących gospodarstwo rolne – zaświadczenie o podleganiu ubezpieczeniu w KRUS, zaświadczenie z urzędu gminy o powierzchni fizycznej i przeliczeniowej gospodarstwa rolnego lub inny dokument potwierdzający posiadanie gospodarstwa rolnego
 • w przypadku osób fizycznych – dokument tożsamości zawierający nr PESEL. Dokument potwierdzający miejsce zamieszkania na terenie powiatu zawierciańskiego.
 
Wnioski należy składać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zawierciu p. 1.05.
 
Termin rozpatrzenia wniosku
 • 7 dni roboczych, liczonych od dnia złożenia kompletnego wniosku w sprawach niewymagających postępowania wyjaśniającego
 • 30 dni kalendarzowych od dnia złożenia kompletnego wniosku, w sprawach wymagających przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego
 • 2 miesiące od dnia złożenia wniosku, w sprawach skomplikowanych
 
 
 
Zgodnie z art. 35 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r. poz. 1257), do terminów wydania decyzji, nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania, okresu trwania mediacji oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo przyczyn niezależnych od organu.
 
Powiatowy Urząd Pracy w Zawierciu rozpatruje wnioski o wydanie zezwolenia na pracę sezonową z uwzględnieniem pierwszeństwa cudzoziemców, którzy co najmniej raz w okresie 5 lat poprzedzających złożenie wniosku wykonywali pracę na rzecz danego podmiotu na podstawie zezwolenia na pracę sezonową, jeżeli praca będzie wykonywana na podstawie umowy o pracę (uwzględnia się także pracę wykonywaną na podstawie „starych oświadczeń" tzn. zarejestrowanych do dnia 31.12.2017r., jeśli cudzoziemiec wykonywał pracę w ramach działalności bezpośrednio związanych z rolnictwem, łowiectwem, leśnictwem i rybactwem lub gastronomią i zakwaterowaniem).
 
Procedura
 
Jeżeli cudzoziemiec wskazany we wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową będzie ubiegał się o wydanie wizy, o której mowa w art. 60 ust.1 pkt 5a ustawy z dnia 12 grudnia 2013r. o cudzoziemcach ( wiza wydawana w celu wykonywania pracy sezonowej ) lub zamierza wjechać na terytorium RP w ramach ruchu bezwizowego w celu wykonywania pracy sezonowej, a podmiot powierzający a podmiot powierzający pracę cudzoziemcowi spełnia warunki wymagane do zezwolenia na pracę sezonową i nie zachodzą okoliczności , z powodu których odmawia się wydania zezwolenia na pracę sezonową, właściwy starosta:
 1. wpisuje wniosek do ewidencji w sprawie pracy sezonowej;
 2. wydaje podmiotowi powierzającemu wykonywanie pracy cudzoziemcowi zaświadczenie o wpisie, o którym mowa w pkt. 1. Zaświadczenie o wpisie wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową do ewidencji wniosków w sprawie pracy sezonowej podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi przekazuje temu cudzoziemcowi . W/w zaświadczenie jest podstawą dla cudzoziemca do ubiegania się w polskiej placówce dyplomatyczno – konsularnej w kraju jego stałego pobytu o wizę w celu wykonywania pracy sezonowej w Polsce ( wiza D05b).
Jeżeli wniosek o wydanie zezwolenia na pracę sezonową został wpisany do ewidencji wniosków, zezwolenie na pracę sezonową wydaje się po wjeździe cudzoziemca na terytorium RP na podstawie wizy wydanej w celu wykonywania pracy sezonowej lub w ramach ruchu bezwizowego, jeżeli podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi przedstawił właściwemu staroście:
 • kopię ważnego dokumentu uprawniającego cudzoziemca do pobytu na terytorium RP
 • informację o adresie zakwaterowania cudzoziemca w okresie pobytu na terytorium RP
 
Pracę na warunkach określonych w zaświadczeniu o wpisie wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową do ewidencji wniosków w sprawie pracy sezonowej uważa się za legalną od dnia, w którym podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi przedstawił kopię dokumentu uprawniającego do pobytu w Polsce oraz informację o zakwaterowaniu , do dnia doręczenia decyzji starosty w sprawie zezwolenia na pracę sezonową. Jeżeli dzień rozpoczęcia pracy przez cudzoziemca przypada na dzień wolny od pracy urzędu, pracę na warunkach określonych w zaświadczeniu  o wpisie wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową do ewidencji wniosków w sprawie pracy sezonowej uważa się za legalną również wówczas, gdy w pierwszym dniu pracy urzędu podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi przedstawił właściwemu staroście kopię dokumentu uprawniającego do pobytu w Polsce oraz informację o zakwaterowaniu.
 
W przypadku cudzoziemca, który wjechał na terytorium RP na podstawie wizy wydanej w celu wykonywania pracy sezonowej lub w ramach ruchu bezwizowego w związku z wnioskiem o wydanie zezwolenia na pracę sezonową wpisanym do ewidencji wniosków, okres 9 miesięcy jest liczony od dnia pierwszego wjazdu cudzoziemca na terytorium państw obszaru Schengen w danym roku kalendarzowym.
Jeżeli wniosek o wydanie zezwolenia na pracę sezonową został wpisany do ewidencji wniosków, a podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi w terminie 120 dni od dnia dokonania wpisu nie przedstawił kopii ważnego dokumentu uprawniającego cudzoziemca do pobytu na terytorium RP, ani nie poinformował urzędu, że cudzoziemiec z pewnych względów rozpocznie pracę później, postępowanie w sprawie wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową umarza się.
 
Jeżeli wniosek o wydanie zezwolenia na pracę sezonową dotyczy cudzoziemca, który przebywa na terytorium RP na innej podstawie niż wiza wydana w celu wykonywania pracy sezonowej, z którą może wiązać się uprawnienie do wykonywania pracy lub wjechał do Strefy Schengen w ramach ruchu bezwizowego bez związku z wnioskiem o zezwolenie na pracę sezonową, zezwolenie może być wydane na okres legalnego pobytu, nie dłużej jednak niż na okres 9 miesięcy w ciągu roku kalendarzowego, liczony łącznie z okresami określonymi w poprzednio wydanych zezwoleniach na pracę sezonową dla tego cudzoziemca.
 
Od decyzji ws. zezwolenia na pracę można się odwołać do Ministra ds. Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej za pośrednictwem starosty, w terminie 14 dni od dnia odbioru ( doręczenia ) decyzji.
 
Odbiór zezwolenia/zaświadczenia/decyzji odmownej ws. pracy sezonowej
- osobiście w Powiatowym Urzędzie Pracy w p. 1.05
O możliwości odbioru dokumentu pracodawca informowany jest telefonicznie.
 
 
Dodatkowe informacje
 
Na wniosek podmiotu powierzającego wykonywanie  pracy cudzoziemcowi starosta może dokonać wpisu wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową na okresy nie dłuższe niż 9 miesięcy, w ciągu roku kalendarzowego, przypadające odpowiednio w ciągu nie więcej niż 3 kolejnych lat kalendarzowych, do ewidencji wniosków, jeżeli cudzoziemiec jest obywatelem: Federacji Rosyjskiej, Republiki Białorusi, Republiki Mołdawii, Republiki Gruzji, Republiki Armenii, Ukrainy, a podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi:
 • powierzał wykonywanie pracy cudzoziemcowi, którego dotyczy wniosek zgodnie z zezwoleniem na pracę sezonową, co najmniej raz w okresie 5 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku
 • nie zalega z uiszczeniem zaliczek na podatek dochodowy i składek na ubezpieczenie społeczne , jeśli były wymagane w związku z wykonywaną przez tego cudzoziemca pracą, z wyjątkiem przypadków,  gdy uzyskał rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
 
Podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi na podstawie zezwolenia na pracę sezonową  może powierzyć mu inną pracę niż praca sezonowa na okresy nie dłuższe niż łącznie 30 dni w ciągu ważności zezwolenia, jeśli zostały spełnione łącznie warunki:
 • cudzoziemiec jest obywatelem: Federacji Rosyjskiej, Republiki Białorusi, Republiki Mołdawii, Republiki Gruzji, Republiki Armenii, Ukrainy
 • cudzoziemiec otrzymuje wynagrodzenie nie niższe niż określone w posiadanym zezwoleniu na pracę sezonową
 • cudzoziemiec nie wykonuje pracy w charakterze pracownika tymczasowego
 
 
Wpis nowego zezwolenia na pracę sezonową  nie jest wymagany jeśli:
 • nastąpiła zmiana siedziby lub miejsca stałego pobytu, nazwy lub formy prawnej podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi lub przejęcie zakładu pracy lub jego części przez innego pracodawcę
 • nastąpiło przejście zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę
 • podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi i cudzoziemiec zawarli umowę o pracę zamiast umowy cywilnoprawnej
 • cudzoziemcowi ( obywatelowi: Federacji Rosyjskiej, Republiki Białorusi, Republiki Mołdawii, Republiki Gruzji, Republiki Armenii, Ukrainy ) na okres 30 dni powierzono pracę innego rodzaju niż sezonowa.
 
Zezwolenie na pobyt czasowy ze względu na pracę sezonową
 
Cudzoziemiec posiadający zezwolenie na pracę sezonową lub jej przedłużenie, może zawnioskować do właściwego wojewody o zezwolenie na pobyt czasowy ze względu na pracę sezonową, jeżeli spełnia łącznie następujące warunki:
 • wjechał na terytorium RP na podstawie wizy wydanej w celu wykonywania pracy sezonowej, albo w ramach ruchu bezwizowego, w związku z wnioskiem o wydanie zezwolenia na pracę sezonową wpisanym  do ewidencji wniosków
 • posiada zezwolenie na pracę sezonową lub przedłużenie zezwolenia na pracę sezonową , ważne w okresie przekraczającym okres pobytu określony w wizie albo okres pobytu w ramach ruchu bezwizowego
 • posiada źródło stabilnego i regularnego dochodu wystarczającego na pokrycie kosztów utrzymania, ubezpieczenie zdrowotne oraz ma zapewnione miejsce zakwaterowania w Polsce
 
Podstawa prawna
 
 1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( Dz. U. z 2017r. poz. 1065 z późn zm. ).
 2. Ustawa z dnia 15 czerwca 2012r. o skutkach powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym nielegalnie na terytorium Polski ( Dz. U. 2012r. poz. 769 ).
 3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego ( Dz. U. z 2017r. poz. 1257).
 4. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemca oraz wpisu oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń ( Dz. U. 2017r. poz. 2345 ).
 5. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017r. w sprawie państw, do których obywateli stosuje się niektóre przepisy dotyczące zezwolenia na pracę sezonową oraz przepisy dotyczące oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi ( Dz. U. 2017r.  poz. 2349).
 6. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017r. w sprawie podklas działalności według PKD, w których wydawane są zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca ( Dz. U. 2017r. poz. 2348).
 7. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017r. w sprawie wysokości wpłat dokonywanych w związku ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę lub zezwolenia na pracę sezonową oraz złożeniem oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi ( Dz. U. 2017r. poz. 2350).

Szczegółowe informacje na temat przedmiotowej formy wsparcia realizowanej przez Powiatowy Urząd Pracy w Zawierciu uzyskać można w pok. 1.05 lub pod numerem tel. 32 67 211 79 w. 149.
Załączniki
Wniosek podmiotu działającego jako agencja pracy tymczasowej o wydanie zezwolenia na prace sezonową cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.doc (docx, 73 KB)
Wniosek podmiotu działającego jako agencja pracy tymczasowej o wydanie przedłużenia zezwolenia na prace sezonową cudzoziemca.doc (docx, 68 KB)
Wniosek o wydanie zezwolenia na prace sezonową cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - Załącznik nr 3.doc (docx, 70 KB)
Wniosek o wydanie przedłużenia zezwolenia na prace sezonową cudzoziemca na terytorium RP - Załącznik nr 11.doc (docx, 66 KB)
Oświadczenie podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi o zgłoszeniu sie cudzoziemca w celu wykonywania pracy .doc (docx, 58 KB)
Oświadczenie podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi dotyczące okoliczności o których mowa w art. 88j.doc (docx, 52 KB)

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę