Dokumenty do pobrania - Powiatowy Urząd Pracy w Zawierciu


Zawartość stron

Logotyp projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej zawierający znaki: Fundusze Europejskie dla Ślaskiego, flagę unii Europejskiej, godło RP, herb województwa śląskiego.

   
  Powiatowy Urząd Pracy w Zawierciu informuje, iż wkrótce rozpocznie realizację nowego projektu adresowanego do osób bezrobotnych, którego celem będzie wsparcie w podjęciu zatrudnienia. Projekt „Aktywizacja osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zawierciu" współfinasowany będzie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego +, Program Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027.
 
Odbiorcami wsparcia będą osoby bezrobotne, w szczególności:
 
  1. osoby młode (w wieku 18-29 lat), zwłaszcza należące do kategorii: tzw. młodzieży NEET (tj. osoba nie pracuje, nie kształci się  i nie szkoli), osoby samotnie wychowujące dzieci, osoby opuszczające pieczę zastępczą, osoby pochodzenia migranckiego;
  2. osoby znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy tj.: kobiety, osoby
    w wieku 50 lat i więcej, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach. 
 
W ramach projektu przewidziano wsparcie w postaci:
- poradnictwa zawodowego,
- pośrednictwa pracy,
- staży,
- zatrudnienia w ramach refundacji kosztów wyposażenia/doposażenia stanowiska pracy,
- dotacji na uruchomienie działalności gospodarczej.
 
     Dodatkowo przed rozpoczęciem działań aktywizacyjnych każdy młody uczestnik zostanie objęty obligatoryjnym testem dotyczącym kompetencji cyfrowych. Uzyskanie wyniku poniżej poziomu „dobry" w obu częściach badania świadczyć będzie o deficytach w tym obszarze i wymagać będzie wcześniejszego ich uzupełnienia, co będzie wpływało na przesunięcie terminu otrzymania właściwego wsparcia.
Młode osoby bezrobotne zainteresowane udziałem w projekcie przedmiotową ankietę mogą pobrać i uzupełnić samodzielnie bądź w trakcie wizyty u doradcy zawodowego - pokój nr 4.10.
 
Kwestionariusz ankiety
 
     Wkrótce w zakładce Aktualności na stronie internetowej PUP oraz na profilu FB opublikowane będą szczegółowe informacje dotyczące rozpoczęcia naborów na poszczególne formy wsparcia
Załączniki
25.07.2023 Zasady Rekrutacji EFS+.pdf (pdf, 257 KB)
Oznaczenie stanowiska stażu - EFS +.pdf (pdf, 86 KB)
LISTA OBECNOŚCI EFS+.doc (doc, 169 KB)
Formularz Rekrutacyjny EFS+ DUŻA CZCIONKA.pdf (pdf, 150 KB)
Formularz Rekrutacyjny EFS+.pdf (pdf, 149 KB)
Plakat - Projekt EFS+ 2024.pdf (pdf, 140 KB)
Naklejka do oznakowania sprzętu zakupionego w ramach projektu EFS+ (pdf, 40 KB)

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę