Dokumenty do pobrania - Powiatowy Urząd Pracy w Zawierciu


Zawartość stron

Logo Unii Europejskiej+ Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój    
Z początkiem stycznia 2021 r. Powiatowy Urząd Pracy w Zawierciu rozpoczął realizację projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie zawierciańskim (V)"  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój.
     Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie zawierciańskim i realizowany będzie do 31.12.2022 r.
     Projekt skierowany jest do 248 kobiet i 119 mężczyzn bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zawierciu w wieku 18-29 lat (do dnia poprzedzającego dzień 30 urodzin). W związku z koniecznością realizacji obligatoryjnych wskaźników pierwszeństwo udziału w projekcie będą miały osoby należące do kategorii NEET (minimum 60%) i/lub osoby znajdujące się w trudnej sytuacji na rynku pracy (minimum 20%).
 
Za osobę z kategorii NEET uznaje się osobę młodą w wieku 18-29 lat, która spełnia łącznie trzy warunki, czyli nie pracuje (tj. jest bezrobotna), nie kształci się (tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym albo zaniedbuje obowiązek szkolny lub nauki ), nie szkoli się (tj. nie uczestniczy lub nie uczestniczyła w ostatnich 4 tygodniach w pozaszkolnych zajęciach finansowanych ze środków publicznych mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy).
 
Za osobę znajdującą się w trudnej sytuacji na rynku pracy uznaje się osobę z niepełnosprawnościami i/lub osobę długotrwale bezrobotną i/lub osobę o niskich kwalifikacjach.
 
- osoba z niepełnosprawnościami tj.:
  • Osoby niepełnosprawne w świetle przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2018 poz. 511 z późn. zm).
  • Osoby z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2017 r. poz. 882 z późn. zm), tj. osoby z odpowiednim orzeczeniem lub innym dokumentem poświadczającym stan zdrowia.
- osoba długotrwale bezrobotna:
  • w przypadku osób bezrobotnych do 24 roku życia ( tj. do dnia poprzedzającego 25  urodziny ) oznacza to pozostawanie bez zatrudnienia nieprzerwanie ponad 6 miesięcy ( do okresu bez zatrudnienia zalicza się faktyczny okres bez pracy również przed rejestracją w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zawierciu );
  • w przypadku osób bezrobotnych w wieku 25-29 lat ( tj. do dnia poprzedzającego 30  urodziny ) oznacza to pozostawanie bez zatrudnienia nieprzerwanie ponad 12 miesięcy ( do okresu bez zatrudnienia  zalicza się faktyczny okres bez pracy również przed rejestracją w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zawierciu ).
- osoba o niskich kwalifikacjach:
  • osoby posiadające wykształcenie maksymalnie na poziomie szkoły średniej. Do grupy tej nie zaliczają się osoby posiadające wykształcenie policealne i wyższe.
 
 
     Wsparcie dla osób młodych do 29 roku życia pozostających bez zatrudnienia jest udzielane w projekcie zgodnie ze standardami określonymi w Planie realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce, tzn. w ciągu czterech miesięcy osobom młodym zostanie zapewniona wysokiej jakości oferta zatrudnienia, dalszego kształcenia, przyuczenia do zawodu lub stażu. Przy czym, okres czterech miesięcy, w ciągu których należy udzielić wsparcia liczony jest od dnia przystąpienia do projektu.
 
W projekcie przewidziano następujące formy wsparcia:
  • usługi rynku pracy (IPD, pośrednictwo pracy lub poradnictwo zawodowe),
  • staże (trwające maksymalnie 6 miesięcy),
  • jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej (do 25 000,00 zł),
  • zatrudnienie w ramach wyposażenia/doposażenia stanowiska pracy (koszt refundacji do 25 000,00 zł),
  • bony na zasiedlenie (do 8 000,00 zł).
     Rekrutacja do projektu prowadzona będzie w sposób ciągły i uzależniona będzie od dostępności środków finansowych przewidzianych na realizację poszczególnych form wsparcia. Informacje na temat kolejnych naborów wniosków publikowane będą na stronie internetowej urzędu.

Całkowity budżet projektu wynosi 5 607 349,28 zł w tym dofinansowanie z UE 4 725 873,97 zł
Więcej informacji na temat Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój:

http://www.power.gov.pl
http://power.wup-katowice.pl/
 
AKTUALNOŚCI DOTYCZĄCE PROJEKTU:

-
Staże - nabór wniosków w ramach projektu EFS POWER V

-
Wsparcie dla osób do 30 roku życia - NABÓR WNIOSKÓW

-
Zawieszenie naboru wniosków

- 29.04.2021 r. Wznowienie naboru wniosków

- 14.10.2021 Zawieszenie naboru wniosków

- 21.10.2021 Dotacje- zawieszenie naboru

- 13.01.2022 Staże - wznowienie naboru wniosków

- 16.02.2022 Dotacje / Doposażenie st. pracy / Bon na zasiedlenie - nabór wniosków

- 14.07.2022  Wsparcie dla osób do 30 roku życia - trwa nabór wniosków

- 18.10.2022 Projekt PO WER - zamknięcie naboru wniosków

- 19.10.2022 Bon na zasiedlenie - trwa nabór wniosków

 
Załączniki
POWER plakat 2021-2022.pdf (pdf, 5168 KB)
Doposażenie - Oświadczenie pracodawcy po 24 miesiącach.docx (docx, 22 KB)

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę