Dokumenty do pobrania - Powiatowy Urząd Pracy w Zawierciu


Zawartość stron

Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi
Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi składa podmiot powierzający wykonywanie pracy w celu wpisu oświadczenia do ewidencji oświadczeń. Oświadczenie wpisane przez PUP uprawnia cudzoziemca do wykonywania pracy bez obowiązku posiadania zezwolenia na pracę, jeśli praca jest wykonywana na warunkach określonych w oświadczeniu.
Pracodawca składa oświadczenie w PUP właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce pobytu stałego  - siedziba dotyczy osób prawnych, a pobyt stały osób fizycznych. PUP wpisuje oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń jeżeli:
 • cudzoziemiec, któremu zostanie powierzona praca jest obywatelem: Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdawii, Federacji Rosyjskiej lub Ukrainy, oraz
 • praca cudzoziemca nie jest związana z działalnością sezonową
 • okres wykonywania pracy wskazany w złożonym oświadczeniu oraz okresy pracy wykonywanej na podstawie oświadczeń wynoszą łącznie nie dłużej niż 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy niezależnie od liczby podmiotów powierzających temu cudzoziemcowi wykonywanie pracy.
 
Podmiot, którego oświadczenie zostało  wpisane do ewidencji oświadczeń, pisemnie powiadamia właściwy PUP o :
 • podjęciu pracy przez cudzoziemca najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy
 • niepodjęciu pracy przez cudzoziemca w terminie 7 dni od daty rozpoczęcia pracy określonego w ewidencji oświadczeń
 
Niedopełnienie obowiązku informowania o podjęciu lub niepodjęciu pracy przez cudzoziemca podlega karze grzywny

Podmiot zamierzający powierzyć pracę cudzoziemcowi, przed złożeniem oświadczenia, dokonuje wpłaty w wysokości 30 zł.
Opłatę można uiścić przez internet, w banku, lub urzędzie pocztowym na rachunek: 02 1600 1462 1016 7904 1000 0003

Powiatowy Urząd Pracy w Zawierciu
Ul. Parkowa 2
42-400 Zawiercie
 
Dowód wpłaty powinien zawierać następujące dane:
 • nazwę podmiotu dokonującego wpłaty ( pełna nazwa/imię i nazwisko oraz adres siedziby/miejsca zamieszkania pracodawcy )
 • przedmiot/tytuł dokonanej wpłaty ( złożenie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi )
 • dane cudzoziemca ( podanie pełnego imienia i nazwiska cudzoziemca, dla którego składane będzie oświadczenie
 
PUP dokonuje wpisu oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń dla pracodawców:
 • podmiotów zarejestrowanych w KRS ( wpis w KRS ), posiadających siedzibę na terenie powiatu zawierciańskiego
 • osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej ( wpis w CEIDG ), posiadających stałe miejsce zameldowania na terenie powiatu zawierciańskiego
 • osób fizycznych nie wykonujących działalności gospodarczej, posiadających stałe miejsce zameldowania na terenie powiatu zawierciańskiego
 
Podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi, składając oświadczenie w celu wpisu do ewidencji dołącza następujące załączniki:
 •  ważny dowód osobisty lub ważny dokument podróży – w przypadku, gdy podmiotem powierzającym wykonywanie pracy cudzoziemcowi jest osoba fizyczna
 • kopię wszystkich wypełnionych stron ważnego dokumentu podróży cudzoziemca, którego dotyczy wniosek. W przypadku, gdy cudzoziemiec nie przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej  - kopię stron dokumentu podróży z danymi osobowymi cudzoziemca
 • dowód opłaty za złożenie oświadczenia
 • oświadczenie o niekaralności pracodawcy w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 88z ust. 5 pkt 1-6 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy  ( załącznik nr 18 do rozporządzenia ws. wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca oraz wpisu oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń )
 
Oświadczenie o niekaralności podpisuje wyłącznie podmiot powierzający wykonywanie pracy
 
Dodatkowo pracodawca do oświadczenia dołącza:
 • kopię wypisu z rejestru jeżeli rejestr, do którego został wpisany podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi nie jest prowadzony w powszechnym dostępie ( rejestry inne niż KRS i CEIDG )
 • w przypadku osób prowadzących gospodarstwo rolne – kopię zaświadczenia o podleganiu ubezpieczeniu w KRUS, albo kopię zaświadczenia z Urzędu Gminy o powierzchni fizycznej i przeliczeniowej gospodarstwa rolnego lub inny dokument potwierdzający posiadanie gospodarstwa rolnego.
 
Wnioskodawca, który złożył niekompletne oświadczenie, bądź nie przedstawił oryginałów wymaganych dokumentów do wglądu, zostanie wezwany do uzupełnienia tych braków w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 7 dni kalendarzowych. Nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie oświadczenia bez rozpatrzenia.
 
Oświadczenie można wypełnić i wysłać za pośrednictwem portalu praca.gov.pl . Dokumenty składane elektronicznie powinny być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Oświadczenie w formie papierowej należy złożyć w biurze podawczym Powiatowego Urzędu Pracy w Zawierciu.
 
Oświadczenia składane w formie elektronicznej bez kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub zaufanego profilu ePUAP nie będą rozpatrywane. W przypadku braku kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub profilu zaufania ePUAP wniosek należy po wygenerowaniu wydrukować, podpisać odręcznie i dostarczyć do urzędu pracy.
 
Dla agencji pracy tymczasowej powierzającej pracę cudzoziemcom w charakterze pracownika tymczasowego, przewidziany został odrębny druk oświadczenia
 
Powiatowy Urząd Pracy wpisuje oświadczenia do ewidencji oświadczeń lub starosta odmawia w drodze decyzji wpisania oświadczenia w terminie:
 • 7 dni roboczych od dnia otrzymania oświadczenia, jeżeli sprawa nie wymaga postępowania wyjaśniającego
 • 30 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia, w sprawach wymagających przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego
 • 2 miesiące od dnia otrzymania oświadczenia, w sprawach skomplikowanych
 
Zgodnie z art. 35 § 5 kpa do terminów wydania decyzji, nie wlicza się terminów przewidzianych na uzupełnienie braków formalnych, okresów zawieszenia postępowania, oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.
 
Zgodnie z art. 57 § 1 kpa początkiem terminu określonego w dniach, jest dzień następujący po dniu wpłynięcia oświadczenia do urzędu.
 
Powiatowy Urząd Pracy, wpisując oświadczenie do ewidencji oświadczeń, może określić późniejszy dzień rozpoczęcia pracy, niż określony w oświadczeniu, nie wcześniejszy niż dzień następujący po dniu wpisania oświadczenia do ewidencji oświadczeń.
 
 
Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi podpisuje, składa i odbiera osobiście pracodawca, w przypadku braku możliwości osobistego reprezentowania firmy, czynności tych dokonuje pełnomocnik pracodawcy.
 
Wpis nowego oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń nie jest wymagane jeśli:
 • nastąpiła zmiana siedziby lub miejsca stałego pobytu, nazwy lub formy prawnej podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi lub przejęcie zakładu pracy lub jego części przez innego pracodawcę
 • nastąpiło przejście zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę
 • podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi i cudzoziemiec zawarli umowę o pracę zamiast umowy cywilnoprawnej
 • cudzoziemiec jest pracownikiem tymczasowym, skierowanym przez pracodawcę do innego pracodawcy użytkownika, niż określony w oświadczeniu, jeżeli dane dotyczące pracy cudzoziemca określone w oświadczeniu, z wyjątkiem miejsca wykonywania pracy, nie uległy zmianie.
 
 
Podstawa prawna
:
 1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( Dz. U. z 2017r. poz. 1065 z późn zm. ).
 2. Ustawa z dnia 15 czerwca 2012r. o skutkach powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym nielegalnie na terytorium Polski ( Dz. U. 2012r. poz. 769 ).
 3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego ( Dz. U. z 2017r. poz. 1257).
 4. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemca oraz wpisu oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń ( Dz. U. 2017r. poz. 2345 ).
 5. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017r. w sprawie państw, do których obywateli stosuje się niektóre przepisy dotyczące zezwolenia na pracę sezonową oraz przepisy dotyczące oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi ( Dz. U. 2017r.  poz. 2349).
 6. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017r. w sprawie podklas działalności według PKD, w których wydawane są zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca ( Dz. U. 2017r. poz. 2348).
 7. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017r. w sprawie wysokości wpłat dokonywanych w związku ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę lub zezwolenia na pracę sezonową oraz złożeniem oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi ( Dz. U. 2017r. poz. 2350).
Szczegółowe informacje na temat przedmiotowej formy wsparcia realizowanej przez Powiatowy Urząd Pracy w Zawierciu uzyskać można w pok. 1.05 lub pod numerem tel. 32 67 211 79 w. 149.
Załączniki
Oświadczenie podmiotu działającego jako agencja pracy tymczasowej o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi.doc (doc, 95 KB)
Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi - Załącznik nr 17.doc (doc, 97 KB)

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę