Programy aktywizacyjne i projekty urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Zawierciu


„Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych w regionach wysokiego bezrobocia oraz na terenach rewitalizowanych, a także realizowanych w ramach Narodowego Programu Mieszkaniowego Mieszkanie Plus” II

     Powiatowy Urząd Pracy w Zawierciu realizuje "Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych w regionach wysokiego bezrobocia oraz na terenach rewitalizowanych, a także realizowanych w ramach Narodowego Programu Mieszkaniowego Mieszkanie Plus"- II   finansowany ze środków Rezerwy Ministra Rodziny,...

Program specjalny „Rodzice na etacie”

     Powiatowy Urząd Pracy w Zawierciu realizuje program specjalny „Rodzice na etacie" finansowany ze środków Funduszu Pracy. Celem programu jest pomoc w podjęciu zatrudnienia lub powrocie na rynek pracy bezrobotnym rodzicom posiadającym co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia, w szczególności do...

Program „Nowe możliwości III” w ramach „Programu wyrównywania różnic miedzy regionami III” w obszarze G

     Powiatowy Urząd Pracy w Zawierciu realizuje Program „Nowe możliwości III" w ramach „Programu wyrównywania różnic miedzy regionami III" w obszarze G finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.   Celem programu jest aktywizacja zawodowa osób z...

Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych w regionach wysokiego bezrobocia oraz na terenach rewitalizowanych, a także realizowanych w ramach Narodowego Programu Mieszkaniowego Mieszkanie Plus

     Powiatowy Urząd Pracy w Zawierciu realizuje "Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych w regionach wysokiego bezrobocia oraz na terenach rewitalizowanych, a także realizowanych w ramach Narodowego Programu Mieszkaniowego Mieszkanie Plus" finansowany ze środków Rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i...

Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych będących dłużnikami alimentacyjnymi

     Powiatowy Urząd Pracy w Zawierciu realizuje „Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych będących dłużnikami alimentacyjnymi" finansowany ze środków Rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Celem programu jest aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych będących dłużnikami alimentacyjnymi...

Program aktywizacji zawodowej osób długotrwale bezrobotnych

     Powiatowy Urząd Pracy w Zawierciu realizuje „Program aktywizacji zawodowej osób długotrwale bezrobotnych" finansowany ze środków Rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Celem programu jest aktywizacja zawodowa osób długotrwale bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w...

EFS - Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zawierciu - 2017-2018

Projekt „Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zawierciu (III)"     Powiatowy Urząd Pracy w Zawierciu realizuje projektu „Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zawierciu (III)" współfinansowany ze...

EFS - Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie zawierciańskim - 2017-2018

Powiatowy Urząd Pracy w Zawierciu realizuje projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie zawierciańskim (III)"  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój. Celem projektu jest zwiększenie możliwości...

EFS - Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zawierciu - 2016

Z dniem 31.12.2016r zakończono realizację projektu "Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zawierciu (II)". Działanie 7.2 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Budżet projektu: 2 679 051,40zł. Głównym celem projektu było zwiększenie...

EFS - Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie zawierciańskim - 2016

Z dniem 31.12.2016r zakończyła się realizacja projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie zawierciańskim (II)" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój. Budżet projektu: 3 493 508,90 zł. Głównym celem...

EFS - Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie zawierciańskim - 2015

W okresie 01.07.2015r. – 31.12.2015r. Powiatowy Urząd Pracy w Zawierciu realizował projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie zawierciańskim (I)" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza ,Edukacja, Rozwój (PO WER). Celem...

EFS - Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w PUP w Zawierciu - 2015

Powiatowy Urząd Pracy w Zawierciu w 2015r. realizował projekt „Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zawierciu (I)" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Celem...

EFS - Czas na staż

W połowie czerwca 2015r. Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach pełniący rolę Instytucji Pośrednicząca II stopnia przekazał do tut. urzędu informację o ostatecznym rozliczeniu i zamknięciu projektu „Czas na staż" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Kluczowym wskaźnikiem...

Perspektywa 2007-2014 Projekt systemowy „Jurajskie perspektywy”

Z dniem 31.12.2014r. zakończono realizację ostatniej edycji projektu systemowego pn."Jurajskie perspektywy" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W całym okresie realizacji projektu tj. w latach 2008-2014 pozyskano środki w kwocie 41 321 693,50 zł co pozwoliło na...

EFS - Mam doświadczenie, mam pracę

W okresie 01.06.2013r. – 30.09.2014r Powiatowy Urząd Pracy w Zawierciu realizował projekt pn.: „ Mama doświadczenie, mam pracę" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu było zwiększenie konkurencyjności i szans na zatrudnienia młodych bezrobotnych. W ramach...

EFS - Od stażu do etatu

Z końcem kwietnia 2013r zakończono realizację projektu pn. „Od stażu do etatu" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Głównym celem projektu było podjęcie zatrudnienia przez 37 młodych bezrobotnych z terenu powiatu zawierciańskiego, który osiągnięty miał być poprzez...

JUNIOR - program aktywizacji zawodowej absolwentów niepełnosprawnych

Powiatowy Urząd Pracy w Zawierciu w 2012 roku realizował program pn. „JUNIOR". Celem programu było umożliwienie wejścia w życie zawodowe (odbycie stażu, zdobycie zatrudnienia) młodym osobom niepełnosprawnym, co w bezpośredni sposób miało przyczynić się do poprawy trudnej sytuacji tej grupy osób na rynku pracy. ...

Programy specjalne - 2012r.

Celem programów specjalnych była aktywizacja i doprowadzenie do zatrudnienia, samozatrudnienia poprzez realizację celów szczegółowych typu: nabycie kwalifikacji po szkoleniach, uzyskanie umiejętności praktycznych wykonywania pracy po stażach, nabycie wiedzy odnośnie aktualnego rynku pracy, poznanie technik poszukiwania...

Inne zakończone projekty EFS

 „MŁODE WILKI" Projekt realizowany był w ramach Działania 1.2 „Perspektywy dla młodzieży", schemat a) – Wspieranie młodzieży na rynku pracy Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich (SPO RZL). Termin realizacji projektu: od 01.04.2006 r. - do 31.12.2007 r. Uczestnicy...

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę